એક માંડવે બે લગન

મારી પત્ની માને છે કે એક માંડવે બે લગન કરીએ તો એક સુખી થાય અને એક દુઃખી થાય.

હું પણ માનું છું.

અમારા બન્નેના લગન એક જ માંડવે હતાં.

એ સુખી થઈ છે!

Advertisements
This entry was posted in All in the Family, ગુજરાતી, Marital Bliss, Non-English language specific. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s