લગ્નનો વ્યવહાર

પ્રશ્ન: દેશ, કાળ કે ધર્મ ગમે તે હોય, દરેક પુરુષને લગ્નના વ્યવહારમાં શું મળે જ?

ઉત્તર: તપેલી!

Tapeli to Shiva

Advertisements
Posted in All in the Family, Marital Bliss | Leave a comment

ગા કહેતાં ગાય અને ભણ કહેતાં ભણે …

ગા કહેતાં ગાય અને ભણ કહેતાં ભણે

એવા દિકરા કાં બધી સાસુ જણે? 😦

Posted in All in the Family, Marital Bliss | Leave a comment

બધી પરીકથાઓનો અંત

“… અને પછી રાજકુમાર અને રાજકુમારીએ ખાધું, પીધું અને [રાજકુમારીએ રાજકુમાર પર] રાજ કર્યું!”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

જંગલી ગધેડાની જોક આગળ ચાલી

પેલો જંગલી ગધેડાના અભયારણ્ય વિષેનો પ્રશ્ન ગુજરાત સરકારના માર્કેટિંગ તરફ઼થી આવેલો. તે સુરેશકાકાએ પોતાના બ્લૉગ પર ચડાવેલો. એના પર મેં જોક લખી.

આ જોક મેં ફ઼ોન કરીને મારા મિત્રને કહી.

એણે કરડા અવાજમાં સામે પૂછ્યું: “તને જંગલી ગધેડા વિષે પ્રશ્ન વાંચીને હું જ કેમ યાદ આવ્યો?”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

અભયારણ્ય

પ્રશ્ન: ગુજરાતમાં જંગલી ગધેડાઓનું અભયારણ્ય ક્યાં આવેલું છે?

ઉત્તર: ગાંધીનગરમાં?

Posted in Indian politics and economy | 1 ટીકા

રાગ કલ્યાણ અને રાગ પહાડી

મારા જન્મદિવસે મારી પત્નીએ મને સરસ મજાની CD ભેટ આપી. રાગ કલ્યાણની આ CDનું નામ છે: “તપસ્યા”.

જો આ CDમાં કલ્યાણની જગ્યાએ પહાડી રાગ હોત તો એનું નામ શું રાખત?

“લપસ્યા”, બીજું શું?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

પદ્મિની સ્ત્રીના પતિની પીડા

પદ્મિની સ્ત્રીને પરણવામાં પણ પીડા તો ખરી!

ભમરા ઘણા નડે!

Posted in Uncategorized | Leave a comment