સત્યાગ્રહ અને…

સત્યાગ્રહ (સં.) ભાગ્યે જ નિષ્ફળ જતો અમોઘ આગ્રહ. (सं.) સતી + આગ્રહ

(સરખાવો) પત્યાગ્રહ, ભાગ્યે જ સફળ જતો આગ્રહ, (सं.) પતિ + આગ્રહ

નોંધ: સત્યાગ્રહનું મહત્ત્વ સમજાવનાર મોહનદાસ ગાંધી અનુભવી ગૃહસ્થ હતા.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s