પરી-કથા

પરીશ્રમ સં., મ.પ.લો. સમાસ – પરી પાછળ કરાતો શ્રમ – જેમ કે મોટરસાયકલ આ્ડીઅવળી ચલાવવી, ગલીઓનાં ચક્કર મારવા વિ.

પરીત્યાગ સં., મ.પ.લો. સમાસ – પરીનો ભાઈ ટાંટિયા ભાંગી નાખવાની ધમકી આપે ત્યારે દ્રાક્ષ ખાટી કરીને કરાતો પરીનો ત્યાગ

Advertisements
This entry was posted in A new word in English. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s