નળા સુધીની ખાતરી

નળા સુધીની ખાતરી (રૂ.) ગળા સુધીની ખાતરી કરતાં સહેજ ઓછી ખાતરી 😉 ઉદાહરણ: “મને નળા સુધીની ખાતરી છે કે આ કૌભાંડની તપાસના અંતે ભ્રષ્ટાચારીઓને સજા થશે જ!”

Advertisements
This entry was posted in A new word in English. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s