પુત્રી અને પત્ની વચ્ચે ફેર

પુત્રી: દિવસે ન વધે તેટલી રાતે વધે અને રાતે ન વધે તેટલી દિવસે વધે

પત્ની: દિવસે ન વઢે તેટલી રાતે વઢે અને રાતે ન વઢે તેટલી દિવસે વઢે

Advertisements
This entry was posted in All in the Family, ગુજરાતી, Non-English language specific. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s